نکته های عرفانی

در سخنان آیة الله العظمی محمد تقی بهجت

ناظم : آیة الله سید رضا حسینی نسب