بالاترین مدرک تحصیلی رسمی حوزه علمیه قم به عنوان معادل دکترا و گواهینامه استادی حوزه علیمه ، صادر شده

در سال 1370 شمسی ، که بر اساس نظام ارزشیابی مرکز مدیریت ، به عنوان مدرک اجتهاد قلمداد می گردد

این گواهینامه در زمان تصدّی مرجع عالیقدر جهان تشیّع حضرت آیة الله العظمی حاج شیخ محمد فاضل

لنکرانی در شورای عالی مدیریت حوزه علمیه قم و به امر ایشان و چهار مجتهد دیگر، از جمله حضرت

آیة الله طاهر شمس که این سند را امضاء کرده اند، صادر گردیده است

تقدیر نامه استادی آکادمی اسلامی آلمان