پیامبر نامه

 

چاپ اول : توسط انتشارات امیر کبیر در تهران

 

نمونه سروده ها