صفحه اجازات امور حسبیه افراد

1

حاج شیخ سلمان الهی

e-mail address: rohani_elahi@yahoo.com

تصویر

متن اجازه

2